Názov spoločnosti: T Design, s. r. o.

IČO: 36634921

DIČ: 2021942912

So sídlom: Mládežnícka 31, 974 04 Banská Bystrica

Zapísana do OR OS B. Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10118/S

Právna forma: SRO

Kontakt, sťažnosti, alternatívne riešenie sporov Telefónny kontakt: 0918 555 144

Bankové spojenie: IBAN: SK04 0900 0000 0051 3772 0167