Všeobecné obchodné podmienky

(ďalej len ako “VOP“)

Všeobecné obchodné podmienky (PDF)

Účinné od: 01.01.2022

 1. Úvodné ustanovenie
 1. Prevádzkovateľom internetového obchodu www.tiledesign.sk (ďalej len ako „E-shop“) je obchodná spoločnosť T Design s.r.o. so sídlom na adrese: Mládežnícka 31, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 634 921, IČ DPH: SK2021942912, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Banskej Bystrici,  odd Sro 10118/s , bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., číslo účtu: 51 3772 0167 / 0900  IBAN: SK04 0900 0000 0051 3772 0167(ďalej aj ako „Predávajúci“ alebo „T Design, s.r.o.“).
 2. T Design, s.r.o. je predávajúcim všetkého ponúkaného tovaru a zabezpečuje okrem jeho predaja aj záručný servis. Kontaktná adresa Predávajúceho na účely komunikácie so zákazníkmi (najmä na reklamačné záležitosti a na účely vrátenia tovaru pri odstúpení od zmluvy ) je T Design, s.r.o., areál 17, Zvolenská cesta 46, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika, prípadne sa možno na Predávajúceho obrátiť prostredníctvom tel. č.: +421 48 381 1880 alebo na e-mailových adresách tiledesign@tiledesignsk (odstúpenie od zmluvy, reklamácie) a lattova@tiledesign.sk (ostatné dopyty). 
 3. Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ (ďalej spoločne ako „Kupujúci“ alebo samostatne ako „Kupujúci (spotrebiteľ)“ alebo „Kupujúci (podnikateľ)“). Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak rokuje. Podnikateľom sú na účely týchto všeobecných obchodných podmienok všetky ostatné osoby. Ak sa niektorá časť týchto VOP vzťahuje len na Kupujúceho (spotrebiteľa) alebo na Kupujúceho (podnikateľa), sú tieto časti v úvode konkrétneho odseku alebo článku označené ako SPOTREBITEĽ alebo PODNIKATEĽ. Ak nie je konkrétny odsek alebo článok označený týmto spôsobom, platí pre Kupujúcich všeobecne.
 4. VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti spoločnosti T Design, s.r.o. ako Predávajúceho na strane jednej a zákazníka ako Kupujúceho na strane druhej pri predaji tovaru v E-shope. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzavretej v rámci E-shopu (ďalej tiež len „Zmluva“), čím sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvnej dohody medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Pred uskutočnením objednávky má Kupujúci možnosť sa s VOP oboznámiť, uložiť si ich, prípadne vytlačiť na ďalšie použitie. Na konkrétny vzťah Predávajúceho a Kupujúceho sa vždy použijú VOP v aktuálnej verzii, ktorá je Kupujúcemu k dispozícii na www stránke predávajúceho..
 5. Predávaný tovar je určený na použitie v domácnosti, príp. v zariadeniach slúžiacich na ubytovanie osôb, ak nie je medzi Predávajúcim a Kupujúcim výslovne dohodnuté inak. Predávajúci zásadne nezodpovedá za chyby spôsobené nadmernou záťažou pri používaní tovaru na iné komerčné alebo nekomerčné účely, než aké sú uvedené vyššie.
 6. Tovar je označený názvom, kódom, výrobcom a ilustračným obrázkom (produktovou fotografiou, 3D animáciou).
 1. Uzavretie Zmluvy
 1. Objednávka Kupujúceho sa považuje za ponuku na uzavretie Zmluvy a je záväzná. Ponuka produktov v E-shope nie je záväzným návrhom na uzavretie Zmluvy, ale len všeobecným prehľadom, ktorý slúži Kupujúcemu na poslanie objednávky. Potom, čo Kupujúci vyplní svoje údaje, dokončí svoju objednávku kliknutím na „Objednať“ a odsúhlasí VOP, mu Predávajúci pošle potvrdenie objednávky so zhrnutím detailov objednávky na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Potvrdenie sa Kupujúcemu pošle e-mailom. Tento e-mail sa generuje automaticky a nie je potvrdením uzavretia Zmluvy s Predávajúcim. Predávajúci potvrdí prijatie ponuky, a teda uzavretie Zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim odoslaním e-mailu o prijatí ponuky, e-mailu s údajmi o doručení objednávky alebo alternatívne odoslaním tovaru. Uzavretie Zmluvy sa môže potvrdiť aj poslaním platobných údajov na uskutočnenie platby. T Design, s.r.o. nemá žiadnu povinnosť Zmluvu s Kupujúcim uzavrieť.
 2. Ak systém identifikuje, že sa niektoré údaje v objednávkovom procese zadali chybne, prípadne sa vynechali, je Kupujúci o tejto situácii informovaný a taká chybná objednávka Kupujúceho nebude pre strany záväzná.
 3. Ak T Design, s.r.o.neprijme návrh Kupujúceho na uzavretie Zmluvy, neodkladne, najneskôr do 3 dní, informuje Kupujúceho o tom, že sa Zmluva medzi Kupujúcim a spoločnosťou T Design, s.r.o. neuzavrela.

III. Doručenie a prevzatie tovaru

 1. Ak je objednaný tovar na sklade, expeduje ho Predávajúci obyčajne do 5 pracovných dní odo dňa, keď Predávajúci Kupujúcemu potvrdil objednávku, prípadne odo dňa, keď Predávajúci dostane bankovým prevodom kúpnu cenu.
 2. Ak Kupujúci vznesie akékoľvek dodatočné požiadavky súvisiace s predmetom objednávky, môže sa dodacia lehota predĺžiť o čas nevyhnutný na vykonanie týchto zmien.
 3. Predpokladaná dodacia lehota sa vždy zobrazí pred dokončením objednávky. Predávajúci môže tovar doručiť aj pred uplynutím tejto lehoty. V takom prípade o tom Kupujúceho informuje najmenej 1 pracovný deň pred dátumom skoršieho doručenia tovaru.
 4. Ak si Kupujúci v rámci jednej objednávky objedná viac druhov tovaru, pri ktorých sú uvedené rozličné dodacie lehoty, expeduje Predávajúci spravidla celú objednávku v rámci jednej zásielky. Dodanie sa preto vždy odvíja od tovaru s najdlhšou dodacou lehotou. Dodacia lehota sa však vždy potvrdí emailom.
 5. Podrobnejšie informácie o možnostiach doručenia a ich cenách sú dostupné na www.tiledesign.sk. Miesto plnenia je na účely Zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim doručovacia adresa uvedená v Zmluve (uvedená v objednávkovom formulári). V prípade, že si Kupujúci zvolil platbu na dobierku, je povinný zaistiť zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí.
 6. V prípade, že Kupujúci zistí pri odovzdaní poškodenie obalu zásielky, spíše s vodičom prepravnej služby protokol o poškodení zásielky. Kupujúci môže takú zásielku prevziať, prevziať s výhradou alebo odmietnuť zásielku prevziať.  Kupujúci následne v ten deň informuje Predávajúceho a oznámi, prečo prijatý tovar neprevzal alebo prevzal s výhradou. Predávajúci následne zvolí zodpovedajúci postup a vyvinie všetko úsilie na prípadné doručenie novej zásielky.
 7. Obsah zásielky Kupujúci bez zbytočného odkladu po prevzatí prezrie a informuje Predávajúceho o prípadných nezrovnalostiach do 2 dní od prevzatia zásielky. Kvalitu a kvantitu dodaného tovaru Kupujúci skontroluje s najvyššou možnou opatrnosťou tak, aby sa tovar nepoškodil alebo nestratil.
 8. Náklady na dodanie tovaru sa líšia podľa typu tovaru a podľa zvoleného typu prepravy. Celková cena nákladov na dodanie tovaru je vždy uvedená v poslednom kroku objednávky.

Detailné informácie o preprave tovaru sú dostupné na internetových stránkach www.tiledesign.sk.

 1. Za deň dodania sa považuje deň prevzatia tovaru Kupujúcim.
 2. PODNIKATEĽ: Kupujúci (podnikateľ) je bez ďalšieho povinný pri prevzatí tovaru postupovať tak, ako je uvedené v čl. III ods. 6 a 7 týchto VOP. V prípade, že Kupujúci (podnikateľ) nedodrží postup uvedený v tomto odseku, stráca práva uplatňovať si práva z chybného plnenia.
 1. Platobné podmienky
 1. Ceny uvádzané pri tovare v E-shope zahŕňajú daň z pridanej hodnoty (ďalej len ako „Cena“). Cena sa vždy vzťahuje na zobrazený a opísaný produkt a nezahŕňa súvisiace dekorácie, doplnky ani plnenie. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť Cenu podľa svojho uváženia. Cenu tovaru si môže Kupujúci overiť pri jednotlivých položkách tovaru. Pre Kupujúceho je rozhodujúca Cena uvedená pri tovare v čase odoslania objednávky a vždy sa zobrazí pred potvrdením odoslania objednávky.
 2. Cena tovaru nezahŕňa cenu za dopravu. Cena za dopravu a ďalšie služby zvolené Kupujúcim sa budú účtovať samostatne. Celková cena zahŕňajúca Cenu tovaru, cenu dopravy a ďalších služieb sa vždy zobrazí pred vykonaním posledného kroku objednávky. Podrobné informácie o možnostiach dopravy a ich cene sú dostupné na www.tiledesign.sk.
 3. Tovar je možné uhradiť:
  1. Dobierkou v hotovosti pri prevzatí objednaného tovaru od prepravcu. Sumu (cena tovaru + cena za dopravu + dobierečné) Kupujúci odovzdá vodičovi prepravnej služby, ktorý je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o zaplatení. Daňový doklad (faktúru) pošle Predávajúci Kupujúcemu e-mailom.   
  2. Bankovým prevodom na účet Predávajúceho. Zálohovú faktúru Predávajúceho pošle Kupujúcemu e-mailom. Ak Kupujúci neuhradí zálohovú faktúru v plnej výške do 14 dní od dátumu jej vystavenia, Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy a objednávku stornovať.
  3. Online platbou prostredníctvom platobnej brány. Hneď ako systém Predávajúceho spáruje platbu Kupujúceho s objednávkou, pošle Predávajúci Kupujúcemu potvrdenie o prijatej platbe.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo pri tovare upravenom na mieru a vo výnimočných prípadoch pri neskladovom tovare (t. j. tovare, pri ktorom nie je uvedený údaj „na sklade x ks“) požadovať zloženie nevratnej finančnej zálohy vo výške 50 % – 100 % z kúpnej Ceny tovaru Kupujúcim. V prípade Kupujúceho (spotrebiteľa) môže byť táto finančná záloha nevratná v prípade, že ide o tovar, pri ktorom nemá Kupujúci (spotrebiteľ) právo odstúpiť od Zmluvy, a Kupujúci (spotrebiteľ) bol o tejto skutočnosti vopred informovaný. Výšku zálohy stanoví Predávajúci a v prípade, že Kupujúci zálohu riadne neuhradí v lehote 14 dní od dátumu vystavenia zálohovej faktúry, Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy.
 5. Podľa zákona o evidencii tržieb je Predávajúci povinný vystaviť Kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.
 1. Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
 1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho, hneď ako Kupujúci uhradí Predávajúcemu Cenu za tovar a všetky súvisiace služby (t. j. cenu za dopravu alebo dobierečné) alebo hneď ako Kupujúci tovar od Predávajúceho prevezme, podľa toho, ktorý okamih nastane neskôr. Kým nie je Cena za tovar a súvisiace služby uhradená v plnej výške, je vlastníkom tovaru vždy Predávajúci. Akýkoľvek prepredaj alebo prevod vlastníckeho práva k tovaru na tretiu osobu pred uhradením Ceny za tovar a súvisiace služby je zakázaný.
 2. Kupujúci nesie nebezpečenstvo škody na veciach, ktoré mu boli zverené pred plným uhradením Ceny a súvisiacich služieb podľa predchádzajúceho odseku, najmä nebezpečenstvo straty na veci, jej zničenia alebo poškodenia.
 3. SPOTREBITEĽ: Nebezpečenstvo škody na veci prechádza na Kupujúceho (spotrebiteľa), hneď ako tovar prevezme Kupujúci (spotrebiteľ) alebo tretia osoba určená Kupujúcim (spotrebiteľom), odlišná od prepravcu ponúkaného Predávajúcim. Ak Kupujúci (spotrebiteľ) zabezpečil alebo Predávajúci na popud Kupujúceho (spotrebiteľa) zaistili iného prepravcu, než je ten, ktorého ponúka Predávajúci, prechádza nebezpečenstvo škody na veci na Kupujúceho (spotrebiteľa) odovzdaním tovaru tejto osobe alebo subjektu zabezpečenému na odovzdanie, prepravu alebo prevzatie tovaru.
 4. PODNIKATEĽ: Ak sa tovar Kupujúcimi (podnikateľmi) posiela prostredníctvom dohodnutého prepravcu, tovar sa považuje za odovzdaný Kupujúcemu (podnikateľovi) odovzdaním tovaru prvému prepravcovi, u ktorého si môže Kupujúci (podnikateľ) uplatňovať prípadné práva zo zmluvy o preprave. Nebezpečenstvo škody na veci prechádza na Kupujúceho (podnikateľa) odovzdaním veci tomuto prvému prepravcovi.
 1. Zodpovednosť Predávajúceho za chyby, uplatnenie reklamácie Kupujúcim
 1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že tovar nemá pri prevzatí Kupujúcim chyby a v čase prevzatia má tovar dohodnuté vlastnosti. Ak neboli vlastnosti tovaru dohodnuté, má tovar vlastnosti uvedené v ich opise alebo také, ktoré sa môžu vo všeobecnosti očakávať od tohto tovaru, a to v zodpovedajúcej kvantite, počte alebo hmotnosti a v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ak nebolo stanovené inak.
 2. Kupujúci je oprávnený uplatniť si právo z chýb tovaru v súlade so zákonom. Predávajúci  zodpovedá za chyby tovaru, ktoré tovar mal v čase odovzdania, vrátane chýb právnych.
 3. Popis tovaru v E-shope nie je indikáciou kvality tovaru.
 4. Práva z chybného plnenia sa nevzťahujú na opotrebovanie veci spôsobené jej bežným používaním, nevhodným ošetrením, vplyvom poveternostných podmienok, neodbornou manipuláciou, úmyselným poškodením alebo na chyby, na ktoré bol Kupujúci upozornený písomne v Zmluve alebo iným vhodným spôsobom alebo o ktorých Kupujúci pred prevzatím veci vedel. Chybou tovaru nie je bežný rozdiel vo farbe alebo v štruktúre v prípade prírodných materiálov (napr. drevo), umelých materiálov alebo lakovaných plôch. V prípade vecí predávaných za nižšiu Cenu (označených ako „druhá akosť“) nezodpovedá Predávajúci za chybu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia Cena, a v prípade použitých vecí za chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú vec mala pri prevzatí Kupujúcim. Ak je predmetom kúpy už použitý tovar, skracuje sa zákonná lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia na 12 mesiacov, a to v súlade s ustanovením § 2168  Občianskeho zákonníka.
 5. Reklamáciu chyby tovaru si musí Kupujúci uplatniť bez zbytočného odkladu po zistení chyby, a to e-mailom poslaným na adresu tiledesign@tiledesign.sk alebo písomne na adresu na reklamačné účely, uvedenú vyššie. Reklamačný formulár, ktorý možno využiť, sa dá stiahnuť tu. Kupujúci je povinný preukázať Predávajúcemu, že si uňho tovar kúpil, možno to urobiť najmä doložením originálu alebo kópie faktúry, ktorú Kupujúci pošle spolu s písomnou reklamáciou alebo predloží na nahliadnutie v prípade, že si uplatňuje reklamáciu osobne v sídle Predávajúceho.
 6. Potom, čo si Kupujúci v súlade s predchádzajúcim odsekom riadne uplatní reklamáciu chýb tovaru, vystaví Predávajúci reklamačný protokol, v ktorom písomne Kupujúcemu potvrdí, kedy si svoje právo uplatnil, a zároveň ho poučí o vykonaní opravy a čase trvania reklamácie. Predávajúci doručí reklamačný protokol na e-mailovú adresu uvedenú Kupujúcim v procese odosielania objednávky, príp. iným spôsobom, ak o to Kupujúci pri uplatnení reklamácie požiada.
 7. Ak si Kupujúci reklamáciu chýb tovaru uplatní a Predávajúci reklamáciu uzná, hradí náklady na prepravu tovaru spojenú s reklamáciou Predávajúci. Ak si však Kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob prepravy, vráti Predávajúci Kupujúcemu náklady na prepravu tovaru spojenú s reklamáciou vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Ak reklamáciu chýb tovaru Predávajúci zamietne, hradí všetky náklady na prepravu tovaru spojenú s reklamáciou Kupujúci.
 8. Ak Kupujúci v prípade tovaru, ktorý si nevyžaduje odbornú inštaláciu, nesplní podmienku odbornej inštalácie, následná reklamácia chyby spôsobenej neodbornou inštaláciou sa neuzná. Predávajúci nezodpovedá okrem iného za tie chyby tovaru, ktoré spôsobila neodborná manipulácia či montáž vykonávaná Kupujúcim.
 9. Chyba, ktorá vznikla neodbornou starostlivosťou alebo iným neodborným uvedením tovaru do prevádzky Kupujúcim, sa bude považovať za chybu tovaru len vtedy, ak chyba vznikla na základe nesprávnych pokynov uvedených v návode na montáž alebo na uvedenie veci do prevádzky.
 10. SPOTREBITEĽ: Práva Kupujúceho (spotrebiteľa) z chybného plnenia zaniknú, ak sa neuplatnia v priebehu 24 mesiacov od prevzatia tovaru, ak sa Predávajúci a Kupujúci (spotrebiteľ) nedohodnú na dlhšej lehote.
 11. SPOTREBITEĽ: Ak sa chyba prejaví v priebehu 6 mesiacov od prevzatia tovaru, predpokladá sa, že vec bola chybná už pri prevzatí. V závislosti od druhu a závažnosti chyby môže Kupujúci (spotrebiteľ) vyžadovať opravu veci (odstránenie chyby), výmenu chybného tovaru za dodanie nového tovaru bez chýb. Kupujúci (Spotrebiteľ) má tiež právo odstúpiť od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy (alebo zníženie Ceny) je možné len za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sa žiadosti Kupujúceho (spotrebiteľa) nevyhovie v primeranej lehote alebo ak nie je možné zlepšenie alebo výmena.
 12. SPOTREBITEĽ: Ak je Kupujúci spotrebiteľom, musí sa jeho reklamácia vyriešiť (vrátane nápravy chyby) do 30 dní odo dňa podania reklamácie, ak sa Predávajúci s Kupujúcim (so spotrebiteľom) nedohodnú na dlhšom čase alebo ak príslušné právne predpisy nestanovujú inak.
 13. PODNIKATEĽ: Práva Kupujúceho (podnikateľa) z chybného plnenia zaniknú, ak sa neuplatnia v priebehu 12 mesiacov od prevzatia tovaru, ak sa Predávajúci a Kupujúci (podnikateľ) nedohodnú na dlhšej lehote.

VII. Informácie pre Kupujúceho (spotrebiteľa), odstúpenie od Zmluvy

SPOTREBITEĽ: TEXT CELEJ ČASTI VII. VOP SA UPLATNÍ LEN PRE KUPUJÚCEHO, KTORÝ JE SPOTREBITEĽOM

 1. Informácie pre Kupujúcich (spotrebiteľov) sú k dispozícii na www.tiledesign.sk.
 2. V súlade so svojou zákonnou povinnosťou týmto Predávajúci informuje Kupujúceho (spotrebiteľa) o zákonnom práve odstúpenia od Zmluvy bez udania dôvodu a akejkoľvek sankcie, a to do 14 dní od prevzatia tovaru.
 3. Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od Zmluvy musí Kupujúci (spotrebiteľ ) o svojom rozhodnutí odstúpiť od Zmluvy informovať Predávajúceho. To môže Kupujúci (spotrebiteľ) urobiť najmä prostredníctvom listu poslaného Predávajúcemu prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na adresu T Design, s.r.o., areál 17, Zvolenská cesta 42, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika, alebo prostredníctvom e-mailu poslaného Predávajúcemu na e-mailovú adresu tiledesign@tiledesign.sk.
 4. Kupujúci (spotrebiteľ) je povinný vrátiť Predávajúcemu tovar, ktorého sa odstúpenie od Zmluvy týka, na adresu: T Design s.r.o., areál 17, Zvolenká cesta 46, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika. Kupujúci (spotrebiteľ) hradí priame náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu. Tovar nie je možné poslať Predávajúcemu na dobierku, Predávajúci si v takom prípade vyhradzuje právo takto poslaný tovar neprevziať. Kupujúci (spotrebiteľ) je povinný preukázať, že si od Predávajúceho tovar kúpil, a to napr. priložením daňového dokladu, ktorý dostal Kupujúci (spotrebiteľ) spolu s tovarom.
 5. Kupujúci (spotrebiteľ) zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v prípade, že s tovarom zaobchádzal inak, než je nutné s ním zaobchádzať s ohľadom na jeho charakter a vlastnosti, a že zníženie hodnoty tovaru vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania (napr. nevhodnou montážou). V takom prípade má Predávajúci právo si z vrátenej sumy odčítať pomernú časť kúpnej Ceny, zodpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru. Predávajúci si z vrátenej sumy odčíta pomernú časť kúpnej Ceny, zodpovedajúcu zníženiu hodnoty tovaru aj v prípade, že sa mu tovar doručí poškodený následkom prepravy od Kupujúceho (spotrebiteľa), pretože je to Kupujúci (spotrebiteľ), ktorý v prípade odstúpenia od Zmluvy znáša v čase prepravy tovaru späť k Predávajúcemu riziko škody na veci a zodpovedá za stav doručeného tovaru. Z tohto dôvodu sa Kupujúcemu (spotrebiteľovi) odporúča riadne sa oboznámiť so  zmluvnými podmienkami ním vybraného prepravcu, najmä dodržiavať podmienky stanovené pre zabalenie zásielky, a tak poslať tovar Predávajúcemu v obale vhodnom na prepravu, aby sa pri preprave nepoškodil.  

Ak Kupujúci (spotrebiteľ) odstúpi od Zmluvy včas, vráti mu Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od Zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru (nie však náklady na vrátenie tovaru späť Predávajúcemu), ktoré od neho na základe Zmluvy prijal, pričom na vrátenie peňažných prostriedkov Predávajúci použije rovnaký platobný prostriedok, ktorý Kupujúci (spotrebiteľ) použil na vykonanie počiatočnej transakcie. Predávajúci vráti Kupujúcemu (spotrebiteľovi) prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým Kupujúci (spotrebiteľ) súhlasil a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Ak si však Kupujúci (spotrebiteľ) zvolil iný než najlacnejší spôsob prepravy, vráti Predávajúci Kupujúcemu (spotrebiteľovi) náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Prijaté peňažné prostriedky je Predávajúci povinný vrátiť až v okamihu, keď mu Kupujúci (spotrebiteľ) preukáže vrátenie tovaru.

 1. Náklady na prostriedky komunikácie na diaľku Kupujúceho (spotrebiteľa) hradí Kupujúci (spotrebiteľ), náklady na prostriedky komunikácie na diaľku Predávajúceho hradí Predávajúceho, pričom sa náklady nelíšia od základnej sadzby.
 2. Zmluva uzavretá v tomto E-shope sa Kupujúcemu (spotrebiteľovi) pošle na ním poskytnutú e-mailovú adresu a následne uloží u Predávajúceho v elektronickej podobe a na vyžiadanie Kupujúceho (spotrebiteľa) sa môže Kupujúcemu (spotrebiteľovi) poslať znovu.
 3. Kupujúci (spotrebiteľ) berie na vedomie, že nemožno odstúpiť okrem iného od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa želania Kupujúceho (spotrebiteľa) alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý sa po dodaní nenávratne zmiešal s iným tovarom, a od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý Kupujúci (spotrebiteľ) z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

 

VIII. Informácie o spracovaní osobných údajov

 1. Informácie o tom, ako T Design, s.r.o. spracúva osobné údaje, sú dostupné na internetových stránkach www.tiledesign.sk.
 1. Ostatné
 1. Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu Predávajúceho postúpiť svoju pohľadávku voči Predávajúcemu, vyplývajúcu z tejto Zmluvy, na tretiu osobu.
 2. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že na komunikáciu s ním sa môže využiť jeho e-mailová adresa uvedená v objednávke.
 3. Zvláštne ustanovenia s Kupujúcim, písomne vyhotovené vo vlastnej kúpnej zmluve, majú prednosť pred tými ustanoveniami VOP, ktoré by s nimi boli v rozpore.
 4. Ak by sa jednotlivé ustanovenia VOP považovali za neplatné, nevzťahuje sa táto neplatnosť na ostatné ustanovenia.