Reklamačný poriadok

(ďalej aj „RP“)

 

 1. Všeobecné ustanovenia
 1. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok, obchodných podmienok (ďalej aj „VOP“) predávajúceho zverejnených na webovom sídle predávajúceho www.tiledesign.sk (ďalej aj „internetový obchod“), ktorého prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť T Design s.r.o., so sídlom Mládežnícka 31, 974 04 Banská Bystrica Slovenká republika (ďalej aj „predávajúci“), adresa pre účely komunikácie s kupujúcimi (najmä pre reklamačné záležitosti a pre účely vrátenia tovaru pri odstúpení od zmluvy): T Design, s.r.o., areál 17, Zvolenská cesta 46, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 634 921, IČ DPH: SK 2021942912, bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., číslo účtu: 51 3772 0167 / 0900, IBAN: SK04 0900 0000 0051 3772 0167, SWIFT: GIBASKBX, tel.: +421 48 381 1880, e-mail: tiledesign@tiledesign.sk , opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho. Ustanovenia tohto reklamačného poriadku majú prednosť pred VOP.V prípade, ak tento reklamačný poriadok upravuje jednotlivé skutočnosti duplicitne, alebo odlišne od VOP, majú vždy prednosť tie zmluvné ustanovenia, ktoré sú uvedené v tomto reklamačnom poriadku.
 2. Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ (ďalej aj „kupujúci“, prípadne „kupujúci spotrebiteľ“ a „kupujúci podnikateľ“). Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom, predávajúcim alebo s ním inak rokuje, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti. Predávajúci je podnikateľom, samostatne vykonávajúcim na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť ako právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy alebo spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti. Kupujúci je povinný sa zoznámiť s týmto Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho ešte pred objednaním si tovaru z internetového obchodu. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú  súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne  predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.
   
 3. Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom a je týmto viazaný. Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami vo VOP. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok niektorý pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VOP. Ak nie je definovaný ani vo VOP, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy.
   
 4. Prevzatím tovaru u kupujúceho podnikateľa je okamih jeho odovzdania predávajúcim kupujúcemu, resp. predávajúcim prvému prepravcovi, dopravcovi. V prípade, ak je  kupujúcim spotrebiteľ, je okamihom prevzatia tovaru kupujúcim spotrebiteľom od predávajúceho, resp. prevzatie od prepravcu, dopravcu.
   
 5. Pre uplatnenie reklamácie kupujúcim postačuje doloženie faktúry, nákupného dokladu/dokladu o kúpe tovaru a čísla objednávky tovaru.

 

 1. Záručná doba
 1. Práva z vadného plnenia sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) v prípade, že je kupujúcim spotrebiteľ. Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v čase 24 mesiacov od prevzatia, ak nie je predávajúcim a kupujúcim dohodnutá doba dlhšia, prípadne výnimku neustanovuje osobitný predpis.  Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo prepravcom, kupujúci tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, doklad o kúpe tovaru, obal), rozhodujúcim dátumom na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od prepravcu, dopravcu (kuriéra, poštového doručovateľa, zasielateľskej spoločnosti a pod.).
   
 2. Dĺžka záručnej doby pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom je 12 mesiacov, záručná doba začína plynúť okamihom odovzdania tovaru predávajúcim kupujúcemu, resp. prvému prepravcovi.
   
 3. Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúru) so všetkými zákonom uvedenými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru,  cena, množstvo, sériové číslo).
   
 4. Na výslovnú žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Štandardne však, ak to umožňuje povaha veci, vydáva predávajúci namiesto záručného listu kupujúcemu doklad o zakúpení veci, tovaru obsahujúci uvedené údaje.
   
 5. Pre kupujúceho podnikateľa môže byť lehota pre uplatnenie práva z vadného plnenia upravená odlišne, ak to je u daného typu tovaru výslovne uvedené, takto uvedená lehota má prednosť.
   
 6. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia týmto Reklamačným poriadkom, zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. V prípade poskytnutia predĺženej lehoty sa reklamácie riadia výhradne týmto Reklamačným poriadkom.

 

III. Záručné podmienky

 1. Kontrola tovaru pri prevzatí
 1. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je povinný, a kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, sa odporúča, aby bezprostredne pri dodaní veci, tovaru prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť balenia, prípade iné zjavné poškodenia balenia zásielky) podľa priloženého prepravného listu alebo faktúry. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. V prípade, že prepravca nedisponuje protokolom, resp. neumožní spísať protokol, následne je kupujúci povinný nahlásiť poškodenú zásielku najneskôr do 2 pracovných dní na e-mail: tiledesign@tiledesign.sk.
   
 2. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr v čase, ktorý je určený pri jednotlivých prepravných spoločnostiach v dokumente „Spôsoby doručenia“ a „Reklamácie“. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru je možné uplatniť, ak sa preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.
   
 3. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou prepravcu (dopravcu, kuriéra, zasielateľa, zásielkovej spoločnosti) alebo poškodenie tovaru zavinené prepravcom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka, zamestnanca prepravcu. Poškodený tovar kupujúci od prepravcu neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.
   
 4. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú udaním nesprávnej adresy kupujúceho.
   
 5. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné bezodkladne  a to najneskôr do 2 pracovných dní  oznámiť e-mailom na adresu: tiledesign@tiledesign.sk, spísať s prepravcom, dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať, e-mailom, alebo poštou predávajúcemu.
   
 1. Uplatnenie reklamácie
 1. Reklamácia musí byť kupujúcim uplatnená bez zbytočného odkladu po jej zistení, písomným prípisom/podaním, zaslaným na vyššie uvedenú adresu pre reklamačné účely, t.j. T Design, s.r.o., areál 17, Zvolenská cesta 46, 974 05  Banská Bystrica, spoločne s predložením originálu alebo kópie faktúry. Reklamáciu možno uplatniť aj prostredníctvom e-mailu, ktorý kupujúci zašle na e-mailovú adresu tiledesign@tiledesign.sk, a ku ktorému pripojí naskenovanú faktúru. Kupujúci taktiež môže vykonať reklamáciu prostredníctvom reklamačného formuláru, ktorý si môže vytlačiť tu (na webovom sídle predávajúceho) alebo si ho vyhotoví sám. Reklamačný formulár musí obsahovať: katalógové označenie výrobku, dátum predaja, množstvo výrobku, popis závady a informáciu, či považuje vadu za podstatné či nepodstatné porušenie zmluvy a v nadväznosti na to je povinný si zvoliť si svoje právo podľa Občianskeho zákonníka. Konečné posúdenie, či  vada je alebo nie je podstatným  porušením zmluvy, činí s ohľadom na odbornosť v danom odvetví predávajúci. Reklamačný list kupujúci zašle spolu s kópiou dokladu o zaplatení na adresu pre reklamačné účely, t.j. T Design, s.r.o., areál 17, Zvolenská cesta 46, 974 05  Banská Bystrica. 
 2. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, doloží platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na dodacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má). Tento postup je odporúčaný aj kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, ak nepreukáže a nedoloží uvedené skutočnosti inak.
   
 3. Pri uplatnení reklamácie kupujúcim spotrebiteľom je predávajúci povinný kupujúcemu spotrebiteľovi vydať potvrdenie o prijatí, uplatnení reklamácie ihneď, ak nie je možné toto potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, pričom potvrdenie o reklamácii predávajúci nemusí doručovať, ak kupujúci spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom (napr. e-mailom, písomne a pod.).
   
 4. Kupujúci si je vedomý, že ak nedodá reklamovaný tovar vrátane všetkého doručeného príslušenstva, potom v prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy bude kupujúcemu vrátená kúpna cena znížená o cenu nedodaného príslušenstva.

 

 1. Kompatibilita
 1. Predávajúci negarantuje plnú kompatibilitu predaných súčastí s inými prvkami, resp. súčasťami, ktorých funkčnosť nebola kupujúcim výslovne požadovaná v písomnej objednávke, ibaže je taká kompatibilita podobného tovaru obvyklá a nebolo by predávajúcim pri tovare výslovne uvedené, že je daný tovar kompatibilný iba s uvedeným zoznamom či nie je kompatibilný s uvedeným zoznamom.
   
 2. Záruka sa nevzťahuje na vady, vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia, nesprávneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, ak takéto použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode na použitie. Ďalej sa záruka nevzťahuje na chyby vzniknuté zlou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou alebo poškodením účinkami prepätia v rozvodnej sieti (napr. bleskom) s výnimkou bežných odchýlok.

 

 1. Výluky
 1. Vada, ktorá vznikla neodbornou starostlivosťou alebo iným neodborným uvedením tovaru do prevádzky, bude považovaná za vadu tovaru len vtedy :
 1. a) ak táto montáž alebo uvedenie do prevádzky boli dojednané v kúpnej zmluve a boli vykonané predávajúcim alebo inou osobou na zodpovednosť predávajúceho alebo
 2. b) ak montáž alebo iné uvedenie veci do prevádzky vykonal kupujúci a vada vznikla na základe nesprávnych pokynov uvedených v návode k montáži alebo k uvedení veci do prevádzky.
 1. Ak kupujúci pri tovare, ktorý vyžaduje odbornú inštaláciu, túto podmienku nesplní, nebude následná reklamácia uznaná. Predávajúci nezodpovedá za tie vady tovaru, ktoré boli spôsobené neodbornou manipuláciou či montážou vykonávanou kupujúcim, alebo treťou osobou.
   
 2. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):
 3.  
  1. mechanickým poškodením tovaru,
  2. elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok,
  3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,
  4. neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  5. tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
  6. prevedením nekvalifikovaného zásahu či úpravy tovaru,
  7. tovar, ktorý bol akokoľvek upravovaný zákazníkom a chyba vznikla v dôsledku tejto úpravy,
  8. tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou,
  9. použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia,
  10.  použitím nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, pokiaľ také použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode k použitiu.
    
 4. Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, kupujúcim a predávajúcim výslovne dohodnuté, vymienené alebo predávajúcim deklarované, prípadne je možné očakávať vzhľadom k obvyklému spôsobu použitia tovaru.
   
 5. Predávajúci nezodpovedá za vedľajšie škody spôsobené v dôsledku vyššie uvedených skutočností, prípadne škody spôsobenej tovarom v dôsledku nevynaloženia dostatočnej starostlivosti kupujúcim.

 

 1. Znečistený tovar

Kupujúci sa vystavuje riziku neprevzatia reklamácie na reklamačné konanie v prípade, ak je tovar alebo jeho súčasť znečistená alebo nespĺňa základné hygienické podmienky, alebo je tovar viditeľne mechanicky poškodený.

 

 1. Spôsob vybavenia reklamácie
 2. Ak je kupujúcim spotrebiteľ

1.1 Práva kupujúceho, spotrebiteľa pri uplatnení zákonnej záruky 

 1. Ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčiastky, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak nie je  takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy,
   
 2. Ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy; rovnaké práva kupujúcemu, spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu,
   
 3. Ak ide o chyby neodstrániteľné a  spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.
   
 4. Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale predávajúci zistí, že ide o chybu neodstrániteľnú).
   
 5. V prípade zľavy z kúpnej ceny veci, tovaru nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.
   
 6. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, obratom, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní od uplatnenia reklamácie (do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku potrebná k odbornému posúdeniu chyby), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Táto lehota nie je záväzná prikupujúcom, ktorý je podnikateľom.
   
 7. Ak si kupujúci spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci ju môže zamietnuť, vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci poskytne kupujúcemu spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho vydať kupujúcemu spotrebiteľovi písomný doklad o vybavení reklamácie do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú kupujúcim spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, je povinný na doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci spotrebiteľ zaslať výrobok, tovar na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže si reklamáciu uplatniť znova, počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Všetky účelne vynaložené náklady spojené s odborným posúdením znáša predávajúci, ktorý je povinný ich kupujúcemu spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie. Znova uplatnená reklamácia nemôže byť predávajúcim zamietnutá.
   
 8. Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to e-mailom bez zbytočného odkladu od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný obratom); ďalej písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení, vykonaní opravy a  dobe trvania reklamácie, prípadne s odôvodnením zamietnutia reklamácie.
   
 9. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti a v spojitosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby, vady (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie a boli vynaložené skutočne, odôvodnene a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby, vady veci, tovaru má kupujúci spotrebiteľ tiež právo na úhradu nevyhnutných nákladov k tomuto odstúpeniu.
   
 10. Odborné posúdenie musí obsahovať identifikáciu osoby, ktorá ho vykonáva/vykonala, presnú identifikáciu posudzovaného tovaru, výrobku, popis stavu výrobku, výsledok posúdenia, dátum vyhotovenia odborného posúdenia.
   
 11. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

1.2 Alternatívne riešenie sporov

 1. Pokiaľ kupujúci spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
   
 2. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s T Design s.r.o., so sídlom Mládežnícka 31, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36 634 921, IČ DPH: SK2021942912 je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, webové sídlo: www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); kupujúci spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
   
 3. Kupujúci spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci  spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci  spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci  spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.
   

1.3  Zhoda s kúpnou zmluvou

 1. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec, tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, tovaru, alebo jej/jeho opravou. Ak nie je takýto postup možný, kupujúci je oprávnený požadovať primeranú zľavu z ceny veci, tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

 

 1. Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec, tovar má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci, tovaru uvádza, alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

 

 1. Ak je kupujúcim podnikateľ
 1. Ak je kupujúcim podnikateľ, predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote 40 dní od uplatnenia reklamácie. O tomto rozhodnutí bude kupujúci podnikateľ informovaný na kontaktný e-mail poskytnutý predávajúcemu pri uzavretí kúpnej zmluvy, resp. pri registrácii.
   
 2. Ak ide o chybu, vadu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr tuto chybu reklamovať.
   
 3. V prípade, ak ide o chybu, vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec (tovar) mohla riadne užívať ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.
   
 4. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, záručná doba sa predlžuje o dobu trvania reklamácie.
   
 5. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy mala byť reklamácia vykonaná a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní (t.j. spravidla do 60 dní od dátumu podania reklamácie), je predávajúci oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie vo výške 0,5 € za deň vrátane DPH.
   
 6. Ak si kupujúci nevyzdvihne vec (tovar) v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný ju vyzdvihnúť, má predávajúci právo vec predať. O zamýšľanom predaji bude predávajúci kupujúceho informovať a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie veci, tovaru. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí predávajúci kupujúcemu výťažok z predaja po odpočítaní ceny opravy alebo úpravy, poplatok za uskladnenie a nákladov predaja. Právo na výťažok z predaja musí kupujúci uplatniť u predávajúceho.

 

 1. Spoločné ustanovenia
 1. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je kupujúci informovaný e-mailom, ktorý uviedol pri kúpe.
   
 2. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS alebo e-mailom, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie mu predávajúci vydá písomný doklad o vybavení reklamácie. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.
   
 3. Kupujúci je povinný skontrolovať preberaný tovar a jeho súlad s výdajným protokolom reklamácie. Kupujúci ďalej skontroluje kompletnosť tovaru, najmä, či balenie obsahuje všetko, čo má obsahovať. K neskorším námietkam kupujúceho nebude prihliadnuté. Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota pre uplatnenie práv z chybného, vadného plnenia.
   
 4. Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie či pri preplatení dobropisu je kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pásom. Ak je kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby oprávnenému konať za spoločnosť alebo osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou.

 

 1. Záverečné ustanovenia
 1. Tento reklamačný poriadok je platný od 1.9.2022 a ruší platnosť prípadných predchádzajúcich reklamačných poriadkov. Tento reklamačný poriadok je k dispozícii v sídle a prevádzkach predávajúceho alebo ako dokument zverejnený na webovom sídle predávajúceho www.tiledesign.sk.
   
 2. Tento reklamačný poriadok sa v otázkach, ktoré výslovne neupravuje, sa v prípade kupujúceho spotrebiteľa riadi ustanoveniami zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a súvisiacich právnych predpisov (zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a ostatnými platnými právnymi predpismi SR).
   
 3. Zmluvné vzťahy z tejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom SR, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v prípade, že je kupujúci spotrebiteľom. Pri kupujúcom podnikateľovi sa dojednáva, že právo kupujúceho podnikateľa voči predávajúcemu na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti predávajúceho z kúpnej zmluvy, najmä potom škody vzniknutej v dôsledku vád tovaru, je čo do výšky náhrady škody obmedzené na čiastku zodpovedajúcu kúpnej cene predmetného tovaru. Predávajúci a kupujúci podnikateľ medzi sebou v zmysle 558 ods. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník výslovne vylučujú použitie obchodných zvyklostí.
   
 4. Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho, kupujúci podnikateľ súhlasí s voľbou českého práva, ako rozhodného pre riešenie sporov a záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.
   
 5. Náklady na uplatnenie práv plynúcich zo záväzkového právneho vzťahu, založeného na kúpnej zmluve medzi kupujúcim a predávajúcim nesie každá zo zmluvných strán v plnom rozsahu sama.
   
 6. Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho postúpiť svoju pohľadávku voči predávajúcemu vyplývajúcej z tejto zmluvy na tretiu osobu.
   
 7. Kúpna zmluva nevyžaduje písomnú formu. Ak bola kúpna zmluva uzavretá písomne, aj jej zmeny a doplnky musia byť vykonané v písomnej forme. Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosti nadobúda dňom, kedy predávajúci obdrží od kupujúceho zjednanú zálohu na kúpnu cenu.
   
 8. Zvláštne, osobitné ustanovenia s kupujúcim vykonané písomne vo vlastnej kúpnej zmluve majú prednosť pred tými ustanoveniami reklamačného poriadku, ktoré by s nimi boli v rozpore.
 9. V prípade, ak by niektoré ustanovenia reklamačného poriadku nie sú, neboli celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení a dojednaní reklamačného poriadku. Namiesto neplatných, resp. neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije ustanovenie príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu, ktoré, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje ich zmyslu a účelu.